Departament Pomocy Socjalnej

Dyrektor: Szymon Hajduk

Zastępca Dyrektora: Tomasz Dzięcioł

Do zakresu działania Departamentu Pomocy Socjalnej należy prowadzenie spraw związanych z:

1) udzielaniem pomocy:

a) cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy,

b) cudzoziemcom, którzy cofnęli wniosek o nadanie statusu uchodźcy,

c) małoletnim cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki ubiegającym się o udzielenie azylu,

d) cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej;

2) koordynowaniem wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie korzystania przez cudzoziemców z ochrony czasowej;

3) zapewnieniem prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;

4) nadzorem nad wykonywaniem ochrony fizycznej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy prowadzonych w obiektach nienależących do Urzędu;

5) organizacją pogrzebów w przypadku śmierci cudzoziemców, którzy ubiegali się o nadanie statusu uchodźcy lub z wypłatą zasiłku pogrzebowego osobie, która poniosła koszty pogrzebu takiego cudzoziemca;

6) współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom;

7) zapewnieniem wsparcia cudzoziemcom w zakresie dotyczącym postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy oraz udzielaniem informacji w zakresie pomocy społecznej;

8) współudziałem w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowych z partnerami zagranicznymi;

9) współudziałem w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

10) współpracą z właściwymi organami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku wośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;

11) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi wzarządzie trwałym Urzędu w zakresie dotyczącym obsługi ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;

12) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu w zakresie dotyczącym obsługi ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się onadanie statusu uchodźcy.

Sekretariat:

Tel.: (22) 60 174 46

Fax: (22) 60 174 44

E-mail: dps@udsc.gov.pl

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75