Biuro Szefa Urzędu

Dyrektor: Tomasz Cytrynowicz

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Brynkiewicz

Do zakresu działania Biura Szefa Urzędu należy:

1) obsługa kontaktów Szefa Urzędu oraz Zastępców Szefa Urzędu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
2) inicjowanie, koordynowanie oraz realizowanie zadań w zakresie współpracy Urzędu z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami międzynarodowymi, agencjami Unii Europejskiej oraz urzędami imigracyjnymi innych państw, w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
3) przygotowywanie stanowiska Szefa Urzędu lub koordynowanie jego opracowywania w zakresie dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych Unii Europejskiej;
4) prowadzenie obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych;
5) opiniowanie pod względem merytorycznym wniosków o przyjęcie delegacji zagranicznych przez inne komórki organizacyjne Urzędu oraz organizowanie przyjmowania delegacji zagranicznych zapraszanych przez Szefa Urzędu lub Dyrektora Generalnego Urzędu;
6) opracowywanie i udostępnianie danych statystycznych z rejestrów prowadzonych przez Szefa Urzędu;
7) opracowywanie, w oparciu o dane statystyczne, o których mowa w pkt 6, analiz tematycznych na potrzeby Szefa Urzędu;
8) sporządzanie zestawień danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców i innych rejestrach prowadzonych przez Szefa Urzędu oraz ich udostępnianie, na wniosek uprawnionych organów;
9) obsługa informacyjna i prasowa Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu;
10) przygotowywanie opinii i ekspertyz w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu;
11) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projektów pism, o których mowa w § 3 pkt 4, jeśli ich przygotowanie wymaga koordynacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;
12) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Szefa Urzędu oraz koordynowanie tej współpracy, w sytuacji gdy wykracza ona poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej Urzędu;
13) wykonywanie zadań z zakresu przestrzegania praw człowieka i zagadnień pokrewnych w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
14) pełnienie funkcji punktu kontaktowego w zakresie udzielania organom, instytucjom i organizacjom krajowym oraz międzynarodowym informacji statystycznych, zgodnie z właściwością Szefa Urzędu;
15) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem stroną internetową Urzędu i Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu;
16) koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy zagranicznych oraz realizacją projektów finansowanych z tych środków we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;
17) analizowanie możliwości pozyskiwania przez Urząd środków pochodzących z funduszy zagranicznych;
18) opiniowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu zasadności udziału Urzędu w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych;
19) przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;
20) sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy zagranicznych pod względem formalnym i finansowym;
21) monitorowanie zagrożenia wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;
22) opracowywanie stanowisk do programów wieloletnich i rocznych instrumentów finansowych, w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
23) koordynowanie działań związanych z planowaniem budżetu Urzędu oraz rezerwy celowej na potrzeby finansowania projektów realizowanych w oparciu o fundusze zagraniczne;
24) wypełnianie obowiązków związanych z rozliczaniem i sprawozdawczością finansową oraz merytoryczną projektów realizowanych w ramach funduszy zagranicznych;
25) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach wdrażanych projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;
26) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.

Sekretariat:

Tel.: (22) 60 174 23

Fax: (22) 60 174 22

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75