8 marca 2018

UdSC koordynuje opiekę dla nieprzytomnej cudzoziemki

W środę 21 lutego na podstawie rozporządzenia dublińskiego ze Szwecji została przekazana do Polski nieprzytomna dziewczynka wraz z rodziną. Cudzoziemcy złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, po czym zostali przyjęci w ośrodku dla cudzoziemców. Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców od razu zaangażowali się w zapewnienie opieki rodzinie, która w pierwszej kolejności została poddana badaniom medycznym.

Zgodnie z opiniami lekarskimi pobyt nieprzytomnej dziewczynki w warunkach ośrodka dla cudzoziemców mógł stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia chorej, gdyż nie ma tam możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki zwłaszcza w zakresie higieny oraz działań przeciwodleżynowych i fizykoterapii. W opinii lekarza dziecko powinno przebywać w oddziale opiekuńczo – leczniczym. W związku z powyższym, w piątek 23 lutego zarezerwowano dla dziewczynki miejsce w takiej placówce. Zapewniony został także transport karetką.

Niestety rodzice oświadczyli na piśmie, że nie zgadzają się na umieszczenie dziecka w ośrodku leczniczym. Dziewczynka była także diagnozowana w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, gdzie również wskazano na konieczność umieszczenia jej w ośrodku opieki przewlekłej.

W związku z brakiem zgody rodziców dziewczynki na jej leczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zwrócił się do sądu z prośbą o zbadanie sytuacji rodziny. Po sprawdzeniu okoliczności przez kuratora, sąd postanowił o umieszczeniu dziewczynki w placówce opiekuńczo – leczniczej oraz diagnostyce i stosownym leczeniu bez zgody rodziców. Rodzina była na bieżąco, w zrozumiałym dla niej języku informowana przez pracowników UdSC i personel medyczny o ich sytuacji oraz koniecznych działaniach leczniczych. Skorzystano również z pomocy tzw. mentora, cudzoziemca ze statusem uchodźcy zatrudnianego przez urząd.

Dziewczynka została przyjęta w ośrodku opiekuńczo – leczniczym i przechodzi badania. Dziecko ma zapewnioną należytą pomoc lekarską i pielęgnacyjną oraz możliwość specjalistycznych konsultacji lekarskich i rehabilitacji. Rodzice mogą bez ograniczeń odwiedzać córkę. Ponadto, w placówce przygotowano również miejsce dla matki dziewczynki, która może cały czas z nią przebywać. Dalsze leczenie i tym samym miejsce pobytu dziewczynki będzie uzależnione od pełnej diagnostyki oraz decyzji lekarskich w tym zakresie.

Pomoc socjalna jest realizowana przez UdSC na zasadach określonych m.in. w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Jej celem jest zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pobytu cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku UdSC udzielił pomocy ponad 7 tys. osób, obecnie korzysta z niej ponad 3,3 tys. cudzoziemców, w tym blisko połowa to dzieci.

System pomocy socjalnej realizowany przez UdSC jest pozytywnie oceniany przez m.in. NIK, UNHCR czy organizacje pozarządowe współpracujące z urzędem. Stosowane w Polsce rozwiązania spotykają się także z uznaniem partnerów zagranicznych. Pracownicy UdSC to osoby wszechstronnie przeszkolone, wysoce cenione podczas zagranicznych misji wsparcia w państwach dotkniętych kryzysem migracyjnym.