Skutki złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej powoduje, że nie wszczyna się postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, a postępowanie wszczęte wcześniej zawiesza się – co do zasady nie dotyczy to jednak kolejnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W przypadku zadeklarowania przez cudzoziemca zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej albo gdy postępowanie takie już się toczy, nie wydaje się ani nie wykonuje się decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – co do zasady nie dotyczy to jednak kolejnej deklaracji ani kolejnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.