Wniosek o wymianę Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC) – dokument potwierdzający tożsamość osób będących w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek

Formularze wniosków o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (TZTC)  należy złożyć niezwłocznie po upływie okresu ważności poprzedniego zaświadczenia tożsamości do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ww. wnioski należy wysłać pocztą na adres Urząd do Spraw Cudzoziemców Departament Postępowań Uchodźczych, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym, ul. Taborowa 33.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony właściwy formularz wniosku;
  2. 1 aktualną fotografię;
  3. Poprzedni dokument TZTC.

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Odbiór dokumentów

Gotowe dokumenty TZTC są wysyłane pocztą na adres podany we wniosku.

Nie ma możliwości odbioru osobistego dokumentu TZTC.