Wniosek o wymianę Kart Pobytu lub Genewskiego Dokumentu Podróży dla osób posiadających ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek

Osoba, posiadająca decyzję o nadaniu status uchodźcy może ubiegać się o wydanie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej (Genewski Dokument Podróży – GDP) oraz karty pobytu (KP).

Osoba posiadająca decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej może ubiegać się o wydanie karty pobytu (KP).

Formularze wniosków o wydanie lub wymianę kolejnej karty pobytu i genewskiego dokumentu podróży należy złożyć w terminie 30 dni przed upływem ich okresu ważności do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wnioski należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym, ul. Taborowa 33, Warszawa lub wysłać pocztą na adres Urząd do Spraw Cudzoziemców Departament Postępowań Uchodźczych, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony właściwy formularz wniosku
  2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
  3. Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu
  4. 2 aktualne fotografie;
  5. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Urząd do Spraw Cudzoziemców jako organ właściwy do wydania dokumentów pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu i genewskiego dokumentu podróży po uprzednim wezwaniu/umówieniu terminu.

Do wniosków o wydanie karty pobytu pobierane są odciski linii papilarnych od cudzoziemców, którzy ukończyli 6 rok życia

Do wniosku o wydanie genewskiego dokumentu podróży pobierane są odciski linii papilarnych od cudzoziemców, którzy ukończyli 12 rok życia.

Odbiór dokumentów

Cudzoziemiec odbiera dokumenty osobiście w uzgodnionym terminie lub po uprzednim powiadomieniu o gotowości dokumentu do wydania. W przypadku, gdy dokument został wydany osobie, która nie ukończyła 13. roku życia, odbioru dokumentu dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub kurator. Małoletni, który ukończył 13 lat, lub osoba ubezwłasnowolniona odbiera dokument osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów.

Opłata za wydanie kolejnej karty pobytu

Za wydanie kolejnej karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

  1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu wynosi 50 % ww. kwoty