Inna decyzja

Jeżeli cudzoziemiec wycofał swój wniosek lub też inne państwo członkowskie jest odpowiedzialne za jego rozpatrzenie i postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej z tego powodu zostało umorzone, cudzoziemcowi może zostać zapewniona pomoc w dobrowolnym powrocie lub pomoc związana z przeniesieniem do państwa odpowiedzialnego.

Wniosek o przyznanie takiej pomocy należy złożyć nie później niż przed upływem 30 dni od dnia, w którym decyzja o umorzeniu postępowania stała się ostateczna. Jeżeli termin do złożenia wniosku nie zostanie zachowany, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawia wniosek bez rozpoznania. Dobrowolny powrót cudzoziemca lub jego przeniesienie odbywa się w sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu.