Decyzja pozytywna

Każda osoba niezadowolona z otrzymanej decyzji ma prawo złożyć odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców. Zasady i tryb składania odwołań określone są w pouczeniu do decyzji.

Jeżeli cudzoziemcowi został nadany status uchodźcy lub udzielona ochrona uzupełniająca oznacza to, że uzyskał on prawo pobytu w Polsce. Zasadą jest, że ww. tytuły pobytowe są bezterminowe. Termin wiąże się natomiast z okresem ważności wydawanych dokumentów.

Uznanemu uchodźcy wydawana jest karta pobytu ważna przez 3 lata oraz genewski dokument podróży, którego okres ważności wynosi 2 lata.

Osoba posiadająca ochronę uzupełniającą otrzymuje kartę pobytu ważną przez okres 2 lat.

Poniżej znajdziesz wzory dokumentów.

Osoby, które zostały objęte ochroną w postaci statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej posiadają uprawnienia zbliżone do tych, jakimi się cieszą obywatele Polscy, a w wielu dziedzinach ich prawa są identyczne z prawami obywateli polskich (np. prawo do pracy). Więcej informacji dotyczących praw i obowiązków beneficjentów ochrony międzynarodowej, w tym również ułatwień integracyjnych można znaleźć klikając na poniższy link: