Prawa i obowiązki – wnioskodawca

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZASADY PRZYZNAWANIA OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej prowadzi się na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2012 poz. 680 z późn. zm.).

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego – i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

TERMINY

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 15 miesięcy. W przypadku wniosku rozpatrywanego w trybie przyspieszonym termin na załatwienie sprawy dotyczącej udzielenia ochrony międzynarodowej wynosi 30 dni.

WNIOSEK O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

W celu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej należy osobiście zgłosić się do najbliższej jednostki Straży Granicznej (placówki Straży Granicznej lub oddziału Straży Granicznej). Komendant placówki Straży Granicznej lub oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce Pana/Pani pobytu przyjmie od Pana/Pani wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wniosek ten zostanie niezwłocznie przekazany do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jeżeli w danym dniu nie jest możliwe przyjęcie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, organ Straży Granicznej, do którego się Pan/Pani zgłosił/a, przyjmie deklarację zamiaru złożenia wniosku oraz wskaże termin i miejsce przyjęcia wniosku.

Osoba, która nie może stawić się osobiście w siedzibie organu Straży Granicznej, ponieważ jest:

 • osobą niepełnosprawną,
 • osobą w podeszłym wieku,
 • kobietą w ciąży,
 • osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • osobą przebywającą w pieczy zastępczej, szpitalu, areszcie śledczym lub zakładzie karnym

może złożyć pisemną deklarację zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną poprzez e-PUAP do właściwego miejscowo komendanta placówki lub komendanta oddziału Straży Granicznej. W takim przypadku wniosek powinien zostać przyjęty najpóźniej co do zasady w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez komendanta placówki lub komendanta oddziału Straży Granicznej ww. deklaracji.

Jeżeli przebywa Pan/Pani w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie przyjęty przez komendanta placówki lub oddziału Straży Granicznej, w którego strukturach znajduje się ten ośrodek lub areszt. W takim przypadku okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców zostanie Panu/Pani przedłużony o 90 dni, począwszy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może obejmować wyłącznie Pana/Panią, jak również i osoby towarzyszące, zależne od Pana/Pani ze względów ekonomicznych, zdrowotnych lub ze względu na wiek:

– Pana/Pani współmałżonka pozostającego w związku małżeńskim uznawanym przez prawo polskie,

– małoletnie dziecko niepozostające w związku małżeńskim.

Jeżeli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został złożony w przejściu granicznym, to na wniosek lub też za zgodą organ Straży Granicznej zapewni Panu/Pani kontakt z przedstawicielami organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom.

Jeżeli jest Pan/Pani:

 • osobą niepełnosprawną,
 • osobą w podeszłym wieku,
 • osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • kobietą ciężarną

organ Straży Granicznej, który przyjął od Pana / Pani wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, zapewni transport do ośrodka recepcyjnego dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, objętych Pana/Pani wnioskiem.

Organ Straży Granicznej wyda Panu / Pani tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca ważne przez okres 90 dni. Po upływie tego czasu jest Pan/Pani zobowiązany/a złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia, które będzie ważne przez kolejne 6 miesięcy.

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca na czas swojej ważności potwierdza tożsamość osoby, której zostało wydane i uprawnia tę osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej i opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba składająca wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może zostać zatrzymana wyłącznie:

 • w celu ustalenia lub weryfikacji tożsamości,
 • w celu zebrania informacji, na których opiera się wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, a których uzyskanie byłoby w inny sposób niemożliwe,
 • w celu wydania lub wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, jeżeli wcześniej istniała możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wniosek ten został złożony jedynie w celu opóźnienia lub uniemożliwienia wydania lub wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu,
 • w przypadku gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w celu przekazania do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Zatrzymania dokonuje Straż Graniczna na okres do 48 godzin. W tym czasie organ Straży Granicznej może wydać postanowienie o zastosowaniu tzw. środków alternatywnych do czasu gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna. W takim przypadku zostanie Pan/Pani zobowiązany/a na czas postępowania:

 • do zgłaszania się w określonych odstępach czasu do wskazanego organu,
 • lub do wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w określonej wysokości,
 • lub do zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu.

Niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych postanowieniem Straży Granicznej, gdy nadal zachodzą przesłanki do zatrzymania wskazane powyżej są podstawą do ponownego zatrzymania.

Jeżeli organ Straży Granicznej uzna, że wydanie postanowienia o zastosowaniu środków alternatywnych w Pana/Pani przypadku nie jest możliwe, wystąpi do sądu z wnioskiem o umieszczenie Pana/Pani w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

W strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców może Pan/Pani zostać umieszczony / a na okres do 60 dni. Jeżeli podczas orzeczonego przez sąd okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców nie zostanie wydana ostateczna decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, a nadal zachodzi przesłanka do zatrzymania, sąd może przedłużyć okres pobytu na czas niezbędny do wydania takiej decyzji. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku nie może przekroczyć 6 miesięcy.

MAŁOLETNI BEZ OPIEKI

Jeżeli jesteś osobą małoletnią (poniżej 18 roku życia), przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki i poszukujesz ochrony międzynarodowej, w pierwszej kolejności zostanie od Ciebie przyjęta deklaracja zamiaru złożenia wniosku. Następnie komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej, który przyjął od Ciebie deklarację, wystąpi do sądu o ustanowienie dla Ciebie kuratora oraz o umieszczenie Cię w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zostaniesz przewieziony do placówki opiekuńczo-wychowawczej przystosowanej do przyjmowania dzieci. Następnie sąd w terminie 3 dni ustanowi kuratora, który będzie Cię reprezentować. Kurator w Twoim imieniu i w Twojej obecności w ciągu następnych 3 dni roboczych złoży za pośrednictwem organu Straży Granicznej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Jeżeli jednak organ Straży Granicznej, który przyjmuje wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, będzie miał wątpliwości co do Twojego wieku może zlecić przeprowadzenie badań lekarskich. Na badania lekarskie musisz wyrazić zgodę. Badania zostaną przeprowadzone z poszanowaniem godności, w sposób jak najmniej inwazyjny. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przeprowadzenie badań, zostaniesz uznany za osobę dorosłą.

OBOWIĄZKI CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

Osoba ubiegająca się o udzielenie ochrony międzynarodowej ma obowiązek:

 • poddać się pobraniu odcisków palców (obowiązek ten dotyczy również dzieci powyżej 14 roku życia) oraz fotografowaniu,
 • poddać się badaniom lekarskim i w razie potrzeby niezbędnym zabiegom sanitarnym ciała i odzieży,
 • szczegółowemu sprawdzeniu, czyli oględzinom ciała i sprawdzeniu odzieży oraz posiadanych przez nią przedmiotów, jeżeli będzie to uzasadnione względami bezpieczeństwa i porządku (wyłącznie przez osoby tej samej płci i z poszanowaniem godności),
 • podać dane i udzielić informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Ponadto obowiązkiem jest:

 • przekazać dokument podróży za pośrednictwem organu Straży Granicznej do depozytu Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • stawiać się na wezwania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień,
 • zawiadamiać o każdej zmianie swojego miejsca pobytu,
 • przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.

OŚRODEK RECEPCYJNY

Jeżeli we wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej nie wskazano adresu, pod którym zamierza Pan / Pani przebywać i nie przebywa Pan / Pani obecnie w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, ma Pan/Pani obowiązek stawienia się w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku ośrodku recepcyjnym przeznaczonym dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Urząd do Spraw Cudzoziemców dysponuje dwoma ośrodkami recepcyjnymi:

 • Ośrodek recepcyjny w Dębaku, Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy
 • Ośrodek recepcyjny w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19

PRAWA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej ma Pan / Pani prawo do:

 • pomocy socjalnej i opieki medycznej,
 • pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego ma Pan prawo wjazdu,
 • swobodnego kontaktowania się z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców oraz z przedstawicielami organizacji międzynarodowych i pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej,
 • możliwości wyrażenia zgody na udzielanie przedstawicielowi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców informacji o przebiegu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz na przeglądanie akt sprawy i sporządzanie z nich notatek i odpisów,
 • do nieodpłatnej informacji prawnej udzielanej podczas trwania postępowania w I instancji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej przez pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców ,
 • do nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2012 poz. 680 z późn. zm.).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wnioskodawcy i cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, który działa bez adwokata lub radcy prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie przysługuje cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy uzyskuje dochód większy niż 100% kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) sporządzenie odwołania od decyzji o:

 • odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
 • umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
 • uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
 • odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

2) zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:

 • udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

Do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie.

ROZPORZĄDZENIE UE NR 604/2013 tzw. DUBLIN III

W toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców bada, czy nie zachodzą przesłanki do przekazania cudzoziemca do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej odpowiedzialnego za rozpatrzenie jego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W tym celu przeprowadzany jest również wywiad daktyloskopijny poprzez system centralny Eurodac, pozwalający na zweryfikowanie, czy cudzoziemiec ubiega lub ubiegał się o ochronę w innym państwie członkowskim lub też czy nie przekroczył wbrew przepisom granicy zewnętrznej z państwa trzeciego do innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 604/2013 tzw. Dublin III za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej może być odpowiedzialne tylko jedno Państwo Członkowskie.

Gdy zostanie ustalone, że cudzoziemiec:

 • ubiega się o ochronę międzynarodową w innym Państwie Członkowskim,
 • posiada członków rodziny lub krewnych ubiegających się o ochronę lub posiadających taką ochronę w innym Państwie Członkowskim,
 • posiada dokument pobytowy wydany przez inne Państwo Członkowskie,
 • posiada wizę wydaną przez inne Państwo Członkowskie,
 • przekroczył granicę zewnętrzną UE do innego Państwa Członkowskiego,
 • przebywał nielegalnie przez określony okres czasu w innym Państwie Członkowskim będzie co do zasady przekazany do tego Państwa Członkowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

POZOSTAWIENIE WNIOSKU O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ BEZ ROZPOZNANIA

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawi wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej bez rozpoznania, jeżeli nie będzie on zawierał Pana/Pani imienia i nazwiska lub też określenia kraju pochodzenia.

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ WNIOSKU O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

Wniosek może zostać uznany przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za niedopuszczalny, jeżeli:

 • inne państwo członkowskie udzieliło już Panu/Pani ochrony międzynarodowej,
 • inne państwo trzecie (niebędące Państwem Członkowskim) zostanie w Pana/Pani przypadku uznane krajem azylu (tj. posiada Pan/Pani w nim ochronę),
 • Pana/Pani wniosek jest kolejnym wnioskiem i nie zostały przedstawione nowe dowody w sprawie,
 • był już Pan/Pani objęty/a wnioskiem współmałżonka, a uznano, że nie zachodzą okoliczności faktyczne uzasadniające złożenie odrębnego wniosku.

ROZPATRZENIE WNIOSKU O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ W TRYBIE PRZYSPIESZONYM

Wniosek może zostać rozpatrzony w trybie przyspieszonym w przypadku gdy:

 • podał Pan/Pani inne przyczyny złożenia wniosku niż obawa przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy,
 • wprowadził Pan/Pani Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w błąd w zakresie danych istotnych dla nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
 • przedstawił Pan /Pani niespójne, sprzeczne lub nieprawdopodobne wyjaśnienia na potwierdzenie faktu bycia prześladowanym lub doznania poważnej krzywdy,
 • złożył Pan/Pani wniosek o udzielnie ochrony międzynarodowej jedynie w celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu,
 • stanowi Pan/Pani zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, lub wcześniej z tego powodu został Pan/Pani wydalony/a z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UMORZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców umorzy postępowanie, jeżeli:

 • oświadczy Pan/Pani, że wycofuje swój wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • Szef uzna, że Pan/Pani wycofał/a wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (w sposób dorozumiany), w szczególności: gdy nie stawi się Pan/Pani w ośrodku recepcyjnym w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku lub też od dnia zwolnienia ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców i nie wskaże innego adresu, pod którym będzie Pan/Pan przebywać, opuści Pan/Pani ośrodek recepcyjny i nie powróci do niego przez okres dłuższy niż 7 dni bez usprawiedliwionej przyczyny lub gdy opuści Pan / Pani terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SKUTKI OTRZYMANIA DECYZJI NEGATYWNEJ W SPRAWIE UDZIELENIA OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

Jeżeli otrzyma Pan/Pani decyzję:

 • o odmowie nadania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej,
 • o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
 • o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

to jest Pan/Pani zobowiązany/a opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców stanie się ostateczna, lub też od dnia, w którym decyzję tę w wyniku złożonego przez Pana/Panią odwołania wyda Rada do Spraw Uchodźców.

W terminie tym Pan/Pani złożyć wniosek o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie.

Jeżeli Pan/Pani nie złoży wniosku o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie i nie opuści terytorium RP we wskazanym terminie, zostanie wydana wobec Pana/Pani decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub całego obszaru Schengen na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

INFORMACJA I WERYFIKACJA DANYCH DAKTYLOSKOPIJNYCH UMIESZCZONYCH W SYSTEMIE CENTRALNYM „EURODAC”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 603/2013 może Pan Pani zwrócić się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o udzielenie informacji na temat Pana/Pani danych , które zostały zarejestrowane w systemie centralnym Eurodac. Jeżeli Pana / Pani zdaniem dane są niepoprawne lub też nie powinny być w tym systemie przechowywane, może Pan/Pani złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o ich poprawienie lub usunięcie. Wnioski w tych sprawach należy kierować na adres:

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33,

02-699 Warszawa

W celu uzyskania lub zweryfikowania wnioskowanych informacji zostanie Pan/Pani pouczony/a przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o konieczności zgłoszenia się do właściwej ze względu na miejsce Pana/Pani pobytu jednostki Straży Granicznej celem pobrania od Pana/Pani odcisków linii papilarnych.

LISTA ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ UDZIELANIEM POMOCY CUDZOZIEMCOM

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
www.pomocprawna.org
Kraków 31-141, ul. Krowoderska 11/7
tel. 12 633 72 23, fax: 12 423 32 77
e-mail: porady@pomocprawna.org

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl
Warszawa 00-018, ul. Zgoda 11
tel.: 22 556 44 66; fax: 22 556 44 50
e-mail: refugees@hfhr.org.pl

Fundacja „Multiocalenie”
www.multiocalenie.org.pl
00-204 Warszawa, ul. Słomińskiego 1 lok. 15
tel. /fax: 22 635 08 98
info@multiocalenie.org.pl

Filia Fundacji „Multiocalenie” w Krynkach
16-120 Krynki, ul. Jagiellońska 6
tel. /fax: 22 635 08 98
info@multiocalenie.org.pl

Fundacja „Ocalenie”
www.ocalenie.org.pl
00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14A
tel.: 22 828 04 50, fax: 22 828 50 54
e-mail: cpc@cpc.org.pl

Punkt Konsultacyjny Fundacji “Ocalenie” w Łomży
18-400 Łomża, ul. Długa 23
tel.: +86 214 16 57
e-mail: biuro@ocalenie.org.pl

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
www.cwii.org.pl
80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1

Instytut na rzecz Państwa Prawa
www.panstwoprawa.org
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/70
tel./fax: +81 743 68 05 wewn. 21 lub 28

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5/51
tel.: 739 614 952, 880 145 372 (informacja dla cudzoziemców w godz. 15-16);
tel./fax: 22 621 51 65,
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

CARITAS Polska
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55
tel.: 22 334 85 00, 22 334 85 85, fax: +48 22 3348558
e-mail: caritaspolska@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Białostockiej
www.bialystok.caritas.pl
15-077 Białystok, ul. Warszawska 32
tel./fax: 85 732 55 53
e-mail: migranci-bialystok@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Lubelskiej
www.lublin.caritas.pl
20-950 Lublin, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2
tel.: 81 532 81 94
e-mail: migranci@kuria.lublin.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Legnickiej
www.legnica.caritas.pl
59-900 Zgorzelec, ul. Emilii Plater 9
tel. / fax. 75 775 23 35
e-mail: migranci-zgorzelec@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Siedleckiej
www.siedlce.caritas.pl
21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelskiej 80W41
e-mail: migranci-bialapodlaska@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
www.caritas.zgora.pl
65-170 Zielona Góra, ul. Bema 32-34
tel.: 600 990 377
e-mail: migranci-slubice@caritas.pl

Ośrodek Migranta Fu Shenfu
www.migrant.pl
Warszawa 04-118 , ul. Ostrobramska 98,
tel./fax: 22 610 02 52, 781 904 555,
e-mail: osrodek@migrant.pl

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org
Warszawa 00-031, ul. Szpitalna 5/14
tel.: 22 110 00 85;
e-mail: info@forummigracyjne.org

Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna
www.mih.ihif.eu
02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 38/5
tel.: 530 999 907, 693 333 956, fax: 22 849 55 09
e-mail: info@mih.org.pl

Fundacja Obywatelska Perspektywa
www.obywatelska.org.pl
02-512 Warszawa, ul. Puławska 24b/14
tel.: 662 125 829
e-mail: fundacja@obywatelska.org.pl

Sekcja Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.law.uj.edu.pl
Kraków 30-101, Al. Zygmunta Krasińskiego 18/3
tel./fax: 12 430 19 97, tel. 506 –6 672
e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl

Klinika Prawa – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: 22 552 08 11; tel./fax: 22 552 43 18;
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
www.kul.lublin.pl
Lublin 20-074, ul. Spokojna 1
tel.: 81 532 67 99
e-mail: upp_kul@kul.pl

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

http://nomada.info.pl/

Wrocław 50-247, ul. Paulińska 4-8

e-mail: counselling@nomada.info.pl

tel.: 713070337 telefon w dniach i godzinach dyżuru: poniedziałek 16:00-19:00, czwartek 16:00-19:00

+48 791 576 459