Wycofanie wniosku

Poniżej wymienione są sytuacje, kiedy Szef Urzędu może uznać, że cudzoziemiec wycofał swój wniosek.

Wnioskodawca:

  1. złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku,
  2. nie stawił się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku przez organ przyjmujący wniosek i nie podał innego adresu pobytu,
  3. nie stawił się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia zwolnienia ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców, w przypadku gdy Szef Urzędu nie nakazał mu przebywania w określonym miejscu lub określonej miejscowości i nie podał innego adresu pobytu,
  4. opuścił ośrodek i nie powrócił do niego przez okres dłuższy niż 7 dni bez usprawiedliwionej przyczyny,
  5. opuścił bez zgody Szefa Urzędu miejsce pobytu lub miejscowość określone w decyzji Szefa Urzędu zwalniającej cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców lub nie zgłasza się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w tej decyzji,
  6. opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. nie stawił się na przesłuchanie i nie wykazał w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego na przesłuchanie, że niedopełnienie tego obowiązku było spowodowane okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności.

W ww. przypadkach Szef Urzędu wyda decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym. W określonych przypadkach postępowanie może zostać umorzone również w części dotyczącej innych osób objętych wnioskiem.

Odwołanie od decyzji wydanej ze względu na złożenie oświadczenia o cofnięciu wniosku, wnosi się w terminie 5 dni od dnia jej doręczenia.

Jeżeli wnioskodawca oświadczy na piśmie Szefowi Urzędu w terminie 9 miesięcy od dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, że zamierza w dalszym ciągu ubiegać się o udzielenie tej ochrony, decyzja o umorzeniu postępowania wygasa z mocy prawa z dniem otrzymania przez organ oświadczenia. Oświadczenie o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej nie może być złożone powtórnie. Oświadczenie takie składa się Szefowi Urzędu za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej. Organ Straży Granicznej, który przyjął oświadczenie cudzoziemca, przekazuje je Szefowi Urzędu w ciągu 48 godzin od chwili jego przyjęcia. Jeżeli oświadczenie zostało złożone po terminie albo powtórnie, Szef Urzędu odmawia, w drodze decyzji, uwzględnienia tego oświadczenia. Bieg terminu załatwienia sprawy o udzielenie ochrony międzynarodowej rozpoczyna się z dniem wygaśnięcia decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej. Czynności podjęte w toku umorzonego postępowania pozostają w mocy.