Przesłuchanie

Bardzo ważnym momentem w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej jest przesłuchanie wnioskodawcy. Przesłuchanie ma na celu wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących niespójności lub sprzeczności w oświadczeniach wnioskodawcy. Po przesłuchaniu cudzoziemiec otrzymuje kopię protokołu przesłuchania.

Wnioskodawca nie zostanie przesłuchany, jeżeli:

  1. wydanie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy jest możliwe na podstawie zebranego materiału dowodowego,
  2. stan zdrowia wnioskodawcy lub względy psychologiczne uniemożliwiają go przesłuchanie w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Przesłuchanie odbywa się bez obecności osób, w imieniu której wnioskodawca występuje, chyba że ich obecność jest konieczna dla wyjaśnienia sprawy.  Przesłuchanie prowadzone jest w warunkach zapewniających odpowiedni stopień poufności i pozwalających wnioskodawcy na wyczerpujące przedstawienie powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W razie potrzeby cudzoziemcom zapewnia się bezpłatną pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla danej osoby. Małżonek wnioskodawcy objęty wnioskiem również może zostać przesłuchany, jeżeli tego zażąda. Więcej informacji na temat przesłuchania można uzyskać klikając na poniższy link:

Jeżeli cudzoziemiec  jest małoletnim bez opieki lub inną osobą wymagającego szczególnego traktowania podczas przesłuchania będzie miał zapewnione specjalne warunki. Więcej informacji na temat postępowań z udziałem ww. grup wnioskodawców można uzyskać klikając na poniższy link: