Poufność

Osoby, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy znajdują się pod szczególną ochroną. Dane cudzoziemca, na podstawie których jest możliwe ustalenie, że:

  1. jest w toku lub zakończyło się postępowanie w sprawie: udzielenia ochrony międzynarodowej albo pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. cudzoziemcowi nadano albo odmówiono nadania statusu uchodźcy,
  3. cudzoziemcowi udzielono albo odmówiono udzielenia ochrony uzupełniającej

– nie mogą być udostępniane ani pozyskiwane od podmiotów, wobec których istnieje uzasadnione domniemanie, że dopuszczają się prześladowań lub wyrządzają poważną krzywdę.