Etap wstępny

W pierwszej kolejności sprawdzana jest kompletność danych zawartych we wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wniosek, który nie zawiera imienia i nazwiska wnioskodawcy lub określenia kraju pochodzenia i braków tych nie można było usunąć w wyniku czynności podejmowanych przez organ przyjmujący wniosek, zostanie przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawiony bez rozpoznania.

Po otrzymaniu wniosku, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawdza również, czy Rzeczpospolita Polska jest państwem odpowiedzialnym za jego rozpatrzenie. Odpowiedzialność państwa jest ustalana na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 604/2013 (tzw. rozporządzenie Dublin III). Jeżeli na Polsce odpowiedzialność taka nie ciąży, Szef Urzędu wyda decyzję o przekazaniu osoby do państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie jej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wyda decyzję o umorzeniu postępowania prowadzonego w Polsce. Cudzoziemiec podlegający przekazaniu może być doprowadzony do granicy albo do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego następuje przekazania. Więcej informacji o postępowaniach dublińskich można uzyskać klikając na poniższy link:

Jeżeli odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku leży po stronie polskiej, badana jest dopuszczalność wniosku. Wniosek jest niedopuszczalny i wydana zostanie decyzja o uznaniu go za taki, gdy:

Następnie badana jest dopuszczalność wniosku. Jeżeli wniosek zostanie uznany za niedopuszczalny postępowanie uchodźcze zostanie umorzone. Wniosek jest niedopuszczalny, gdy:

  1. inne państwo członkowskie udzieliło już wnioskodawcy ochrony międzynarodowej,
  1. państwo niebędące państwem członkowskim jest uważane za kraj pierwszego azylu w odniesieniu do wnioskodawcy,
  2. jest kolejnym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej i nie zaistniały ani nie zostały przedstawione przez wnioskodawcę nowe dowody ani okoliczności faktyczne lub prawne, znacząco zwiększające prawdopodobieństwo udzielenia ochrony międzynarodowej,
  3. małżonek, który uprzednio wyraził zgodę na złożenie wniosku przez wnioskodawcę w jego imieniu, złożył odrębny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i nie zachodzą okoliczności faktyczne dotyczące tego małżonka, uzasadniające złożenie odrębnego wniosku.

Postępowanie będzie natomiast przeprowadzone w trybie przyspieszonym (decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku) jeżeli wnioskodawca:

  1. podał inne przyczyny złożenia wniosku niż obawa przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej lub ryzyko doznania poważnej krzywdy albo nie podał żadnych informacji o okolicznościach związanych z obawą przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy,
  2. wprowadził organ rozpatrujący wniosek w błąd przez zatajenie informacji lub dokumentów albo przedstawienie fałszywych informacji lub dokumentów, dotyczących jego tożsamości lub obywatelstwa o istotnym znaczeniu dla nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
  3. przedstawił wyraźnie niespójne, sprzeczne lub nieprawdopodobne wyjaśnienia na potwierdzenie faktu prześladowania lub ryzyka doznania poważnej krzywdy, które są sprzeczne ze sprawdzonymi informacjami dotyczącymi kraju pochodzenia,
  4. złożył wniosek jedynie w celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,
  5. stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego lub był z tego powodu w przeszłości wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.