Decyzja

Postępowanie uchodźcze kończy się wydaniem  decyzji. Decyzja jest wydawana w terminie 30 dni – jeżeli wniosek był rozpatrywany w trybie przyspieszonym (patrz: POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ, ETAP WSTĘPNY) lub 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (termin ten może zostać przedłużony do 15 miesięcy). Ww. terminy dotyczą postępowania prowadzonego przez Szefa Urzędu.

Decyzja zawiera tłumaczenie na język zrozumiały dla danej osoby podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia i pouczenia.

Organem rozpatrującym odwołania od decyzji Szefa Urzędu jest Rada do Spraw Uchodźców. Więcej informacji na temat decyzji patrz: WYNIK POSTĘPOWANIA.