Opłaty skarbowe

Informacje dotyczące konta bankowego

 • URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
  37101010100031442231000000 (nr konto bankowego, na które należy wnosić opłaty za wydanie/wymianę karty pobytu)

  Z DOPISKIEM: „OPŁATA ZA KARTĘ POBYTU DLA (IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O KARTĘ POBYTU)”
  PRZYKŁAD: OPŁATA ZA KARTĘ POBYTU DLA JAN KOWALSKI

Opłaty***

 • ZA WYDANIE KARTY POBYTU – 50 zł
  ZA WYMIANĘ KARTY POBYTU (w przypadku utraty lub zniszczenia) – 100 zł
  ZA WYMIANĘ KARTY POBYTU (w przypadku kolejnej utraty lub zniszczenia) – 150 zł.

  *** – kwestię opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. 2014 r. poz.563).

Ulgi

 • Przysługują w przypadku przedłożenia:

  a) zaświadczenia właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub
  b) zaświadczenia potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej lub
  c) odpisu aktu urodzenie małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokumentu podróży lub innego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek małoletniego cudzoziemca.