Rodzaje przyznawanej pomocy

Pomoc socjalna

Cudzoziemiec w ośrodku otrzymuje:

 • Zakwaterowanie;
 • Wyżywienie;
 • Zwrot kosztów za przejazdy środkami komunikacji publicznej w określonych przypadkach tj. związanych z postępowaniem o nadanie statusu uchodźcy, stawieniem się na badania lekarskie lub szczepienia ochronne czy w innych uzasadnionych przypadkach;
 • Stałą pomoc pieniężną na zakup środków higieny osobistej – 20 PLN miesięcznie oraz tzw. „kieszonkowe” – 50 PLN miesięcznie;
 • Zapewnienie jednorazowej pomocy pieniężnej na zakup odzieży i obuwia – 140 PLN;
 • Zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie dla dzieci do 6 roku życia oraz dzieci realizujących obowiązek szkolny – 9 PLN dziennie.

Cudzoziemiec poza ośrodkiem otrzymuje:

 • Świadczenie pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski.

Ta forma pomocy może przysługiwać, w przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne albo wynika to z innych zapisów ustawy – zapisy ustawy

Wysokość świadczeń na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP wynosi:


Ilość członków rodziny          Dzienna kwota na 1 osobę          Miesięczna kwota na 1 osobę


1 osoba                                   25 PLN (ok. 6,25 EUR)                   750 PLN (ok. 187,5 EUR)
2 osoby                                   20 PLN (ok. 5 EUR)                        600 PLN (ok. 150 EUR)
3 osoby                                   15 PLN (ok. 3,75 EUR)                   450 PLN (ok. 112,5 EUR)
4 osoby                                   12,50 PLN (ok. 3 EUR)                   375 PLN (ok. 93,75 EUR)


 

Ponadto wszystkim cudzoziemcom niezależnie od formy pomocy przysługuje:

 • Zapewnienie dostępu do szkół publicznych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych (podręczniki oraz wyprawki)
 • Możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego, sale edukacyjne w każdym ośrodku;
 • Opieka medyczna koordynowana przez Petra Medica Sp. z. o. o. w Warszawie, na podstawie umowy zawartej z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, która obejmuje:
  – Opiekę lekarzy w ośrodku – ambulatoria, w których pomocy medycznej udzielają lekarz oraz pielęgniarki.
  – Leczenie specjalistyczne (w tym opiekę stomatologiczną).
  – Opiekę psychologiczną – w ośrodkach dla cudzoziemców dostępny jest psycholog, z którego pomocy mogą skorzystać również osoby korzystające ze świadczeń poza ośrodkiem.
 • Pomoc w dobrowolnym powrocie

UWAGA:
Informacje o opiece medycznej można uzyskać od pracowników Petra Medica pod tel. 0-22 112-02-06.