Gdzie złożyć wniosek?

Jeżeli cudzoziemiec, który ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej, decyduje, że zamierza wrócić do ojczyzny, powinien złożyć:

  1. wniosek o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie do Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC oraz
  2. wniosek o umorzenie postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej w związku z zamiarem dobrowolnego powrotu do Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC.

 

Jeżeli natomiast cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie po otrzymaniu decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, powinien pamiętać, by złożyć aplikację o pomoc w dobrowolnym powrocie w terminie max. 30 dni liczonych od dnia, w którym decyzja w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej stała się ostateczna.

 

Wnioski można składać osobiście lub przesyłać je listownie na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Taborowa 33

02-699 Warszawa