Raporty ekspertów zewnętrznych

Raporty tematyczne zostały przygotowane przez ekspertów zewnętrznych, będących najwyższej klasy specjalistami w opisywanej dziedzinie lub regionie świata. Są to osoby, które pracują w polskich instytucjach naukowych i badawczych zajmujących się opisywanym regionem lub spędziły w opisywanych krajach wiele lat i dobrze znają problemy tych krajów z doświadczenia. Opracowania te stanowią pogłębioną analizę wybranych zagadnień, pojawiających się w procedurach uchodźczych i azylowych. Tematyka została tak dobrana, by raporty tematyczne nie traciły zbyt szybko aktualności. Informacje znajdujące się ww. raportach pochodzą w większości z publicznie dostępnych źródeł, takich jak opracowania organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, artykuły prasowe i materiały internetowe. Czasem oparte są także na własnych spostrzeżeniach, doświadczeniach i badaniach terenowych ich autorów.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszych raportach zostały zebrane i opracowane z największą starannością. Jednakże nie można wykluczyć, że niektóre dane, a nawet ogólny obraz prezentowanej w nich sytuacji, jest niepełny, niekompletny lub nieścisły. Opracowania te nie mogą być traktowane, jako jedyny i niepodważalny punkt widzenia, na podstawie którego podejmowane są decyzje, co do nadania bądź odmowy nadania statusu uchodźcy lub innych form ochrony międzynarodowej.

Niniejsze raporty nie są i nie powinny być uważane za jakąkolwiek deklarację polityczną autorów lub polskich władz. Poglądy i opinie w nich zawarte nie są oficjalnym stanowiskiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.