W jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie azylu?

Wniosek o udzielenie azylu może być złożony podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo podczas pobytu za granicą. Wniosek składa się bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wniosek może dotyczyć także innych osób, w szczególności małżonka wnioskodawcy czy małoletnich dzieci. Małżonek wnioskodawcy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku o udzielenie azylu w jego imieniu oraz w imieniu jego małoletniego dziecka. Zgoda ta stanowi dla wnioskodawcy pełnomocnictwo do działania w imieniu ww. osób.

 

Nie ma specjalnego formularza wniosku o udzielenie azylu, natomiast wniosek o udzielenie azylu musi zawierać:

  •  dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu,
  • określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje,
  • określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.

 

Cudzoziemiec, który składa wniosek o udzielenie azylu, przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych i fotografowaniu. Jeżeli osoba przebywa za granicą, jest obowiązana dołączyć do wniosku fotografię i po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu lub w związku z udzieleniem jej azylu – poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych.

Pobranie odcisków linii papilarnych oraz fotografowanie cudzoziemca zapewnia komendant oddziału Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę. W przypadku gdy cudzoziemiec nie wykonuje ww. obowiązków, jego wniosek o udzielenie azylu pozostawia się bez rozpoznania.

Małoletni bez opieki w postępowaniu o udzielenie azylu mają dodatkowo prawo do uzyskania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz do uzyskania pomocy socjalnej.