Kto może złożyć wniosek o udzielenie azylu?

Azyl (którego nie należy mylić z ochroną międzynarodową, tj. statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą) jest udzielany na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom, gdy jest to niezbędne do zapewnienia im ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o udzielenie azylu rozpatruje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.