Azyl – Język postępowania

Postępowanie w sprawie udzielenia azylu jest prowadzone w języku polskim. Tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dopuszczonych jako dowód w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej lub azylu, zapewnia, w razie potrzeby, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania od wnioskodawcy dodatkowych informacji, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może wezwać go w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień . Przesłuchanie odbędzie się w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, w obecności tłumacza, którego zapewnia organ prowadzący postępowanie.