Azyl – Decyzja

Postępowanie w sprawie udzielenia azylu kończy się wydaniem  decyzji. Decyzja w sprawie udzielenia azylu jest wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (termin ten może zostać przedłużony do 15 miesięcy). Ww. termin dotyczy postępowania prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w I instancji. Od decyzji wydanej w I instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego samego organu. Bez korzystania z prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.