Azyl – Inna decyzja

Postępowanie o udzielenie azylu może zakończyć się decyzją pozytywną – o udzieleniu azylu, decyzją o odmowie udzielenia azylu lub decyzją o umorzeniu postępowania. Jeżeli osoba jest niezadowolona z otrzymanego rozstrzygnięcia, od decyzji wydanej w I instancji przysługuje jej wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o ponowne rozpatrzenie sprawy. Bez korzystania z prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Cudzoziemiec otrzyma decyzję o odmowie udzielenia azylu, jeżeli nie spełnia warunków do jego nadania, tj.: zapewnienie mu ochrony nie jest niezbędne albo jest niezbędne, natomiast za udzieleniem azylu nie przemawia ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej. Może się zdarzyć również sytuacja, że występują okoliczność wykluczające go z możliwości uzyskania ochrony w Polsce wskazane w w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może również umorzyć postępowanie, jeżeli z jakichkolwiek powodów stanie się ono bezprzedmiotowe (np. jeżeli osoba zrezygnuje z dalszego ubiegania się o udzielenie azylu).

Jeżeli osoba otrzyma decyzję o odmowie udzielenia azylu lub o umorzeniu takiego postępowania to jest zobowiązana opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta wydana w I instancji stanie się ostateczna, lub też od dnia, w którym decyzję tę w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy wyda Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Bez korzystania z prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.