Azyl – Decyzja pozytywna

Postępowanie o udzielenie azylu może zakończyć się decyzją pozytywną – o udzieleniu azylu, decyzją o odmowie udzielenia azylu lub decyzją o umorzeniu postępowania. Jeżeli osoba jest niezadowolona z otrzymanego rozstrzygnięcia, od decyzji wydanej w I instancji przysługuje jej wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o ponowne rozpatrzenie sprawy. Bez korzystania z prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Przed wydaniem decyzji o udzieleniu azylu Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby – także do innych organów, o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy to jednak osób poniżej 13 roku życia). Wydanie decyzji o udzieleniu azylu wymaga ponadto uzyskania zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Cudzoziemcowi, któremu udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu udziela się zezwolenia na pobyt stały. Informacje na ten temat znajdują się pod linkiem http://archiwalna.udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-osiedlic-sie-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-staly/dla-cudzoziemca-ktoremu-udzielono-w-polsce-azylu/

Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, można wydać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tylko po uprzednim pozbawieniu go azylu.

Osoba, która posiada azyl może zostać go pozbawiona jeżeli:

– ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony,

– prowadzi ona działalność skierowaną przeciwko obronności lub bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Decyzję taką wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wydanie decyzji o pozbawieniu azylu wymaga ponadto uzyskania zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.