10 czerwca 2016

Trwa realizacja 9 projektów w partnerstwie z NGO’s

Inicjatywy mają na celu m.in. integrację cudzoziemców, ich edukację językową, ochronę praw dzieci czy też pomoc prawną. Projekty są prowadzone we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i współfinansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Ich realizacja rozpoczęła się w 2015 roku.

Realizowane projekty:

– „Refugee.pl 5” w partnerstwie z Fundacją Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek – Gebert.

Projekt ma na celu wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy ze społeczeństwem polskim, poprzez działania skierowane do cudzoziemców i społeczeństwa polskiego.

– „Polski na dobry start” – w partnerstwie z Fundacją Linguae Mundi.

Projekt zakłada edukację językową i zawodową, rozwój kompetencji socjokulturowych warunkujących działania językowe oraz pozajęzykowe cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

– „Daj im szansę – poprawa dostępu do poradnictwa prawnego dla osób szczególnej troski poszukujących ochrony w Polsce” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Projekt ma na celu podniesienie szans na skuteczną integrację cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przez udostępnienie, zarówno tym przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców jak i poza nimi, bezpłatnej informacji i pomocy prawnej w procedurze o nadanie statusu uchodźcy.

– „Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem” w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje.

Projekt zakłada stworzenie kompleksowego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Inicjatywa została objęta patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

– „Dostrzegam, pomagam – integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP.” w partnerstwie z Fundacją Różnosfera oraz Strażą Graniczną.

Projekt zakłada opracowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu identyfikacji szczególnych potrzeb grup wrażliwych wśród cudzoziemców i cudzoziemek poszukujących ochrony na terytorium Polski.

– “Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” w partnerstwie z Fundacją Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert.

W ramach projektu będzie udzielana kompleksowa pomoc i informacja prawna osobom, które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy oraz uchodźcom. Pomoc będzie udzielana w dwóch ośrodkach dla cudzoziemców: w Lininie oraz Dębaku oraz w miejscach, w których przebywają cudzoziemcy mieszkający poza ośrodkami.

– „Razem dla integracji” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu  w Lublinie.

Działania projektowe poszerzą istniejącą ofertę dla uchodźców i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w zakresie m.in.: pomocy materialnej, informacji, opieki przedszkolnej w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

– „Immigrants in Action – program wsparcia i integracji cudzoziemców w Polsce” w partnerstwie z Fundacją dla Somalii.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wyspecjalizowanych usług integracyjnych dla cudzoziemców przebywających w Polsce, w tym m.in.: nauka języka polskiego, porady prawne, aktywizacja cudzoziemców w zakresie działań na rzecz społeczności imigranckiej.

– „Nowy Dom Polska” w partnerstwie z Caritas Polska.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem preintegracyjnym cudzoziemców ubiegających się  w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej poprzez m.in.: pomoc socjalną, pomoc psychologiczną oraz edukację wyrównawczą.

Szczegółowy opis wszystkich realizowanych programów można znaleźć w zakładce PROJEKTY.