2 października 2017

Trendy migracyjne w sierpniu – ochrona międzynarodowa

W sierpniu wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 430 cudzoziemców. Niemal wszyscy wnioskodawcy pochodzili z państw należących do byłego ZSRR. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał w sierpniu 320 decyzji dot. ochrony międzynarodowej.

Miesięczna liczba cudzoziemców składających wnioski o przyznanie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) w 2017 r. ustabilizowała się i piąty miesiąc oscyluje w przedziale 400 – 450 osób. W dłuższej perspektywie czasowej widoczny jest spadek ilości wniosków o ok. 60 proc. – porównując pierwsze 8 miesięcy 2016 i 2017 r. W sierpniu do grona najliczniej ubiegających się o ochronę w Polsce należeli obywatele: Rosji – 273 osoby, Ukrainy – 70 os. oraz Tadżykistanu – 15 os.

Warunki nadania jednej z form ochrony międzynarodowej spełniało w sierpniu 40 cudzoziemców – 5 osób otrzymało status uchodźcy, a 35 ochronę uzupełniającą. Głównie byli to obywatele Ukrainy (15 osób z ochroną uzupełniającą), Rosji (9 os. z ochroną uzupełniającą) oraz Tadżykistanu (4 os. z ochroną uzupełniającą). Szef UdSC wydał także 87 decyzji negatywnych. Postępowania dot. 193 osób zostały umorzone w sytuacji gdy cudzoziemcy nie byli zainteresowani kontynuowaniem procedury w Polsce i opuścili kraj (głównie Rosjanie).

Według stanu na koniec sierpnia, w trakcie procedury uchodźczej w Polsce przebywało ok. 3,7 tys. cudzoziemców.