21 maja 2018

Trendy migracyjne w I kwartale 2018 r.

Nieco ponad 50 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce w I kwartale tego roku – o ok. 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Niezmiennie najczęściej w Polsce chcą się osiedlić obywatele Ukrainy. W analizowanym okresie cudzoziemcy złożyli również 1 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Legalizacja pobytu

W tym roku spośród 50,7 tys. wniosków dot. zalegalizowania pobytu, 89 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 9 proc. zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Prawie 72 proc. wniosków na pobyt czasowy motywowanych było chęcią podjęcia pracy. Ponadto, swój pobyt zarejestrowało 2,6 tys. obywateli państw UE.

Obywatele Ukrainy złożyli 63 proc. wszystkich wniosków. Na uwagę zasługuje wzrost podań o zezwolenia na pobyt czasowy składanych przez obywateli Gruzji. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od grudnia 2017 r., a w tym roku Gruzini znajdują się na 3. miejscu pod względem liczby złożonych wniosków (3,8 proc. wszystkich spraw). Ponadto, najczęściej o zezwolenia na pobyt ubiegali się obywatele Białorusi, Indii i Wietnamu.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydają wojewodowie. W I kwartale 2018 r. najwięcej wniosków wpłynęło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (32 proc.). W całym kraju zezwolenia na pobyt otrzymało prawie 30,5 tys. cudzoziemców.

Ochrona międzynarodowa

Do końca marca 2018 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło nieco ponad 1 tys. cudzoziemców – o 37 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Najczęściej o ochronę w Polsce ubiegali się obywatele Rosji (68 proc.), Ukrainy (10 proc.) oraz Tadżykistanu (4,5 proc.). Nieco ponad połowa cudzoziemców (58 proc.) złożyła wnioski po raz pierwszy. Jeden wniosek obejmował średnio 2 osoby.

W analizowanym okresie warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało 123 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Ukrainy (42 os.) i Rosji (25 os.). Decyzje negatywne otrzymało 355 osób, a 485 postępowań umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej). Prawie 80 proc. umorzeń dotyczyło wnioskodawców z Rosji.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Kwestie te reguluje w Polsce ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.