11 października 2017

Trendy migracyjne po III kwartale 2017 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. ok. 137 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce. Jest to odpowiednio o 37 i 77 proc. osób więcej niż w analogicznych okresach 2016 oraz 2015 r. Zdecydowana większość cudzoziemców – 72 proc., przybyła do Polski w związku z pracą. W analizowanym okresie cudzoziemcy złożyli również nieco ponad 4 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Legalizacja pobytu

Od 2014 r. stale rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce. W tym roku spośród ok. 137 tys. wniosków dot. zalegalizowania pobytu, 88 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 10 proc. zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. zezwolenia na pobyt rezydenta UE. Ponadto, swój pobyt zarejestrowało 7 tys. obywateli państw UE.

Najczęściej w Polsce chcą się osiedlić obywatele Ukrainy, którzy złożyli 65 proc. wszystkich wniosków. Wzrost zainteresowania legalizacją pobytu zauważalny jest także wśród obywateli Białorusi (głównie pobyt stały) oraz Indii (głównie pobyt czasowy), którzy złożyli odpowiednio o 108 i 104 proc. więcej wniosków. Ponadto, najczęściej o zezwolenia na pobyt ubiegali się obywatele Wietnamu i Chin.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydają wojewodowie. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. zezwolenia na pobyt otrzymało 89,6 tys. cudzoziemców. Ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada ok. 315 tys. cudzoziemców.

Ochrona międzynarodowa

Do końca września 2017 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) złożyło nieco ponad 4 tys. cudzoziemców, w tym blisko 3 tys. obywateli Rosji. Niemal wszyscy wnioskodawcy (92 proc.) pochodzili z państw należących do byłego ZSRR (głównie: Rosja, Ukraina, Tadżykistan, Armenia, Gruzja, Białoruś, Kirgistan). Niezmiennie najwięcej wniosków zostało złożonych na przejściu granicznym w Terespolu. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. widoczny jest spadek liczby osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce o 60 proc.

W analizowanym okresie warunki nadania jednej z form ochrony międzynarodowej spełniało 381 cudzoziemców (8 proc.) – 121 otrzymało status uchodźcy, a 260 ochronę uzupełniającą. Byli to głównie obywatele Ukrainy (225 os.), Rosji (64 os.), Syrii (21 os.), Tadżykistanu (16 os.) i Kirgistanu (8 os.). Decyzje negatywne otrzymało 1,6 tys. osób (39 proc.), a 2,2 tys. postępowań (52 proc.) umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji.

W ciągu 9 miesięcy tego roku do Polski zawrócono 1,2 tys. cudzoziemców, którzy wyjechali do krajów Europy Zachodniej (głównie Niemiec) przed rozpatrzeniem ich wniosków o ochronę międzynarodową. Jest to o 31 proc. osób więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.