11 lipca 2016

Sytuacja osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie

W Odessie zorganizowano wizytę studyjną poświęconą kwestiom społecznej i socjalnej sytuacji osób wewnętrznie przesiedlonych z obwodów ługańskiego, donieckiego oraz Krymu. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. Wyjazd został zorganizowany przez Fundację Rodzinna Przestrzeń w ramach projektu „Centrum Socjalnego Wsparcia dla rodzin przesiedlonych w Odessie”.

Celem programu jest polepszenie sytuacji i systematyzacja wsparcia socjalnego rodzin wewnętrznie przesiedlonych – ich aktywizacja na rynku pracy oraz wspieranie rozwoju wolontariatu. Szczególnym wsparciem objęte są matki z dziećmi, które otrzymują pomoc rzeczową, jak też możliwość skorzystania z animacji czasu wolnego dla siebie oraz dzieci. Najpoważniejszymi problemami osób wewnętrznie przesiedlonych są poszukiwanie mieszkania do wynajęcia oraz problemy na rynku pracy (często związane jednak z niską motywacją do podjęcia pracy).

W ramach projektu zaplanowano udzielenie pomocy co najmniej 100 rodzinom oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej. Zorganizowano także seminarium z udziałem ekspertów z Polski, podczas którego pracownicy UdSC przedstawili system pomocy socjalnej i opieki medycznej dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w naszym kraju oraz formy współpracy UdSC z organizacjami pozarządowymi. Wymiana doświadczeń i wiedzy ma na celu zwiększanie potencjału wspierania osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.

W trakcie wizyty rozmawiano również o rodzajach, formach i specyfice systemu pomocy socjalnej udzielanej osobom wewnętrznie przesiedlonym na Ukrainie. Jest ona analogiczna jak dla pozostałych obywateli Ukrainy, z tym, że osoby wew. przesiedlone mają także prawo do: comiesięcznych zasiłków celowych przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania wypłacanych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz do zasiłku jednorazowego. Sytuacja osób wew. przesiedlonych jest trudna, niemniej uczestnicy spotkania podkreślili, że w aspekcie socjalnym należy ją rozpatrywać z uwzględnieniem uwarunkowań danego regionu – co do zasady nie jest ona wiele gorsza niż np. mieszkańców Odessy.

Delegacja UdSC odwiedziła także Odesskie Centrum Edukacji Techniczno-Zawodowej Państwowej Służby Zatrudnienia oraz miejscowy Urząd Pracy. Organizatorzy przedstawili zasady funkcjonowania tych instytucji oraz formy wsparcia udzielane osobom bezrobotnym, w tym również wewnętrznie przesiedlonym.

Osoby wewnętrznie przesiedlone, ang. Internally Displaced Persons (IDP’s), to osoby, które musiały opuścić miejsca zamieszkania i udać się w inny obszar na terytorium swojego kraju. Potocznie nazywani są uchodźcami wewnętrznymi. Na Ukrainie jest ponad 1 mln IDP’s np. z okolic Doniecka i Ługańska.