Hotspoty są zamknięte i strzeżone
20 kwietnia 2016

Sytuacja migracyjna na wyspach greckich

W dniu 9 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych uczestniczyli na zaproszenie greckiego Generalnego Sekretariatu ds. Mediów i Komunikacji oraz Klubu Weneckiego w wizycie na szczególnie obciążonej z powodu kryzysu migracyjnego greckiej wyspie Lesbos. W wizycie uczestniczyli również przedstawiciele instytucji unijnych,  większości państw członkowskich UE oraz państw bałkańskich (Serbia, Bośnia i Hercegowina), IOM, organizacji pozarządowych oraz kilku europejskich uniwersytetów i think-tanków.

Program wizyty obejmował uczestnictwo w patrolu morskim, wizytację hot-spotu w Morii oraz odwiedziny w ośrodku recepcyjnym Kara Tepe, a także seminarium poświęcone kryzysowi migracyjnemu

Podczas patrolu funkcjonariusze greckiej straży granicznej przekazali informacje o sposobach patrolowania wód terytorialnych i międzynarodowych oraz operacjach ratowniczych. Ważną informacją było stwierdzenie, że od zawarcia w życie umowy między UE a Turcją liczba prób dostania się na wyspy greckie istotnie zmalała. W przypadku Lesbos z kilku tysięcy do kilkudziesięciu dziennie.

Wizyta w hot-spocie w Morii (punkcie rejestracji migrantów) to spotkania z jego mieszkańcami oraz personelem. W miejscu tym mieszka obecnie około 3 tys. osób. W dniu wizyty przybyło do niego 70 osób. Większość z nich to obywatele Pakistanu, Bangladeszu czy Afganistanu. Władze hot-spotu zauważyły, że wśród nowo przybyłych coraz rzadziej pojawiają się cudzoziemcy z Bliskiego Wschodu.

Mieszkańcy hot-spotu oczekują w nim na rejestrację oraz decyzję, czy zostaną zawróceni do Turcji, czy też będą mogli oczekiwać na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej w Europie. Na twarzach wielu z nich widać desperację. Cześć pakistańskich migrantów rozpoczęła strajk głodowy.

Wbrew obiegowym opiniom, że migranci to sami mężczyźni, obecnie w hot-spocie można zaobserwować inny obraz. Przebywają tam całe rodziny, wśród osób oczekujących na rejestrację widać mnóstwo dzieci oraz kolorowe stroje kobiet z różnych państw Azji.

Niestety, wśród migrantów jest też wiele dzieci bez rodziców. Przebywają w oddzielnej części hot-spotu. Ich sytuacja jest jednym z najbardziej palących problemów do rozwiązania.

W prowadzonym przez władze lokalne otwartym ośrodku pobytowym w Kara Tepe sytuacja jest lepsza. W przeznaczonych na 3000 osób kontenerach mieszka obecnie około 600. Mieszkańcy ośrodka oczekują w nim na przeniesienie do Grecji kontynentalnej. Obecnie są to osoby, które raczej będą mogły pozostać w Europie.

Zapewniony jest dostęp do wszystkich podstawowych usług i wyżywienia. Na terenie działa wiele organizacji międzyrządowych (np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż), pozarządowych oraz indywidualnych wolontariuszy. Zarządcy ośrodka mówią, że w porównaniu z październikiem 2015 r. gdy zmagali się trudnościami aby zapewnić rudymentarne warunki dla około 10 tys. osób, obecna sytuacja wydaje się wręcz komfortowa.

Program wizyt zakończyła dyskusja panelowa uczestników. Szczególnie mocno podkreślono rolę działań komunikacyjnych na temat kryzysu oraz potrzebę wspólnego i solidarnego działania na rzecz jego rozwiązania.

Obejrzyj relację filmową z wizyty

Pracownicy Urzędu są także stale obecni na miejscu. Wspierając działania Włoch i Grecji zmierzające w kierunku rozwiązania kryzysu migracyjnego na południu Unii Europejskiej oraz w odpowiedzi na zgłoszone przez Europejskie Biuro Wsparcia Azylowego od lutego 2016 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców oddelegował do Grecji i Włoch 11 swoich ekspertów. Z uwagi na wciąż zgłaszane przez stronę włoską i grecką zapotrzebowanie na wsparcie ekspertów z poszczególnych państw członkowskich, Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotowuje się do wysyłania do ww. krajów kolejnych pracowników.

[image-caption-hover id=”1″]

[image-caption-hover id=”2″]

[image-caption-hover id=”3″]

[image-caption-hover id=”4″]

[image-caption-hover id=”5″]

[image-caption-hover id=”6″]

[image-caption-hover id=”7″]

[image-caption-hover id=”8″]

[image-caption-hover id=”9″]

[image-caption-hover id=”10″]

[image-caption-hover id=”11″]