2018

W 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce zwiększyła się o 47 tys. osób. Oznacza to wzrost mniejszy o odpowiednio 12 i 7 tys. w porównaniu do roku 2017 i 2016. Najliczniej powiększyła się grupa obywateli Ukrainy – o prawie 34 tys. osób. Zdecydowana większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Na początku tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 372 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. i 2017 r. było to odpowiednio 325 tys. i 266 tys. osób.

W ubiegłym tego roku największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli:

– Ukrainy – o 33,9 tys. do 179 tys. osób,

– Białorusi – o 4,7 tys. do 20 tys. os.,

– Indii – o 1,9 tys. do 8,8 tys. os.,

– Gruzji – o 1,3 tys. do 2,9 tys. os.,

– Wietnamu – o 0,7 tys. do 12,4 tys. os.

Najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 35,8 tys. oraz stały – o 9 tys.

Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – w ubiegłym roku dotyczyło to prawie 73 proc. spraw. Ponadto, 12 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 10 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów.

Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt są województwa: mazowieckie – 114 tys. osób, małopolskie – 36 tys. os., dolnośląskie – 31 tys. os. oraz wielkopolskie – 28 tys. os.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.