2016

152 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt w Polsce w 2016 r.

O 30 proc. więcej wniosków dotyczących legalizacji pobytu złożyli cudzoziemcy w ubiegłym roku. Prawie 142 tys. podań pochodziło od obywateli państw trzecich (spoza UE), 10 tys. od mieszkańców państw Unii. Najczęściej o zgodę na pobyt wnioskowali obywatele Ukrainy.

Cudzoziemcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty poświadczające ich prawo pobytu w kraju. Liczba wniosków o zezwolenia na pobyt od trzech lat charakteryzuje się tendencją wzrostową. Najczęściej ubiegają się o to obywatele Ukrainy, którzy w 2016 r. złożyli 96,5 tys. podań (68 proc. ogółu) – o 40 proc. więcej niż w 2015 r.

Oprócz obywateli Ukrainy, najwięcej wniosków składają Białorusini (4,8 tys.), Chińczycy (4,7 tys.), Hindusi (4,1 tys.) oraz Wietnamczycy (4 tys.). W 2016 r. zdecydowana większość spraw (90 proc.) dotyczyła wydania zezwolenia na pobyt czasowy, które uprawnia do przebywania w Polsce do 3 lat. O pobyt stały starało się 8 proc. cudzoziemców. 87 proc. spraw zakończyło się wydaniem zezwolenia pobytowego, 9 proc. cudzoziemców otrzymało decyzje odmowne, a 4 proc. spraw umorzono.

W 2016 r. najwięcej wniosków o zgodę na pobyt wpłynęło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 45 tys., czyli ok. 1/3 postępowań prowadzonych w całej Polsce. Poza Mazowszem bardzo wielu cudzoziemców chciało osiedlić się województwach: dolnośląskim (15,5 tys.), małopolskim (14,6 tys.) i wielkopolskim (12 tys.).

W przypadku obywateli państw UE w 2016 r. pobyt w Polsce zarejestrowało 10 tys. cudzoziemców. Najczęściej byli to Niemcy (2,4 tys.), Włosi (1,1 tys.), Bułgarzy (0,8 tys.), Rumunii i obywatele Wielkiej Brytanii (po 0,7 tys.).