7 lipca 2017

Spotkanie szefów urzędów migracyjnych V4 i Szwajcarii

W Zakopanem odbyła się dwudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli urzędów migracyjnych Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Szwajcarii. Dalsze zwiększanie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest efektem powstania Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny (Migration Crisis Response Mechanism – MCRM). Spotkanie zorganizował Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Konferencji przewodniczył Rafał Rogala, Szef UdSC. Głównym tematem obrad było utworzenie Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny (Migration Crisis Response Mechanism – MCRM). Koncepcja MCRM, opracowana wspólnie przez państwa V4, odpowiada na potrzebę stworzenia modelu współpracy, który zapewni skuteczną koordynację oraz reagowanie na pojawiające się wyzwania w dziedzinie migracji.

Obszary działań MCRM podzielono na trzy filary:

  • wzmocnienie współpracy wewnątrz UE w celu udzielania wsparcia państwom najbardziej obciążonym napływem migrantów;
  • poprawa wymiany informacji, analiz i ocen ryzyka;
  • współpraca z kluczowymi państwami trzecimi w zakresie zarządzania migracjami, zabezpieczenia granic, udzielania ochrony międzynarodowej oraz rozwiązywania pierwotnych problemów przyczyniających się do migracji.

Inicjatywa MCRM jest otwarta na inne państwa chcące współpracować we wspomnianych obszarach. W drugim dniu konferencji w Zakopanem wzięli udział przedstawiciele Szwajcarii, którym zaproponowano przyłączenie się do działań projektowych. Rozmawiano również o innych możliwościach współpracy między Grupą V4 i Szwajcarią.

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację migracyjną w poszczególnych państwach Grupy V4 i w Szwajcarii. Dyskutowano także o sytuacji na Ukrainie i prognozach dotyczących dalszej imigracji z tego kraju.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Łączy je nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale także wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.