31 października 2018

Spotkanie konsultacyjne ze Strażą Graniczną

W Otrębusach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące monitoringu osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców. W konferencji zorganizowanej przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej wzięli udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Celem spotkania było omówienie i dalsze usprawnianie współpracy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z UdSC oraz ośrodkami dla cudzoziemców w Dębaku, Grupie, Grotnikach, Lininie i Warszawie. Koordynacja działań obu instytucji dotyczy m.in. kwestii bezpieczeństwa, w tym czynności kontrolno-weryfikacyjnych podejmowanych wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach. Polegają one na sprawdzaniu statusu pobytowego mieszkańców placówek i w uzasadnionych przypadkach wykonywania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o ochronę międzynarodową podczas trwania procedury są objęci pomocą socjalną zapewnianą przez UdSC, której jednym z elementów jest możliwość zamieszkania w ośrodku dla cudzoziemców. Po wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie ochrony międzynarodowej cudzoziemcy powinni opuścić placówkę.

Urząd do Spraw Cudzoziemców priorytetowo traktuje kwestie bezpieczeństwa w prowadzonych przez siebie ośrodkach dla cudzoziemców i na bieżąco współpracuje z Policją oraz Strażą Graniczną. W każdym z ośrodków zatrudnieni są pracownicy ochrony fizycznej, którzy zapewniają ochronę 24 godziny na dobę. Wszyscy pracownicy ośrodków wykazują szczególną troskę i wrażliwość na sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa cudzoziemcom na terenie ośrodków. Od 2008 r. przy ośrodkach funkcjonują Lokalne Zespoły Współdziałania. Ich zadaniem jest zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie na ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa w ośrodkach.

Czytaj także:

Bezpieczeństwo w ośrodkach dla cudzoziemców – warsztaty

Pomoc socjalna w trakcie procedury uchodźczej