5 lutego 2019

Punkt przedszkolny w ośrodku w Białej Podlaskiej

Zakończyły się prace budowlane punktu przedszkolnego w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Polegały one na przekształceniu dotychczasowej sali, w której prowadzone były zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców placówki. Obecnie trwają odbiory techniczne inwestycji.

W pierwszym kwartale 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowa na adaptację pomieszczeń ośrodka w celu utworzenia punktu przedszkolnego. W maju złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku. W lipcu Prezydent Miasta Biała Podlaska zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA zatwierdziła już wykonanie inwestycji zgodnie z projektem budowlanym w zakresie sanitarnohigienicznym. Obecnie oczekiwana jest wizyta funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia odbioru technicznego. Po wydaniu pozytywnej opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego możliwe będzie złożenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dzieci ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce mogą korzystać z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich, do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Ponadto, we wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzone są zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej:

opieka przedszkolna w ośrodkach dla cudzoziemców

procedura uchodźcza i edukacja dzieci