19 maja 2020

Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych

Od 24 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych. Zmiany w tym zakresie były wprowadzone w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[i]. Na jej mocy uchylone zostały obowiązujące od 31 marca 2020 r. przepisy art. 15zzr i 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[ii].

Przepisy te przewidywały m.in., że terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych (w tym sądoadministracyjnych) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie biegną, czyli nie rozpoczynają swojego biegu, a jeżeli zdążyły rozpocząć swój bieg, ulegają zawieszeniu.

Dotyczy to przykładowo:

  • terminów na wniesienie odwołania od decyzji,
  • wniesienia zażalenia od postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym,
  • usunięcia braków formalnych podania,
  • złożenia wniosku o wznowienie postępowania,
  • wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W związku z uchyleniem wspomnianych art. 15zzr i 15zzs, terminy te rozpoczną swój bieg albo – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej (z odliczeniem dni poprzedzających zawieszenie) od 24 maja 2020 r.[iii]

UWAGA – terminy rozpoczną swój bieg albo będą biegły dalej (w przypadku ich wcześniejszego zawieszenia) z dniem 24 maja 2020 r. niezależnie od tego czy w pouczeniu do konkretnego rozstrzygnięcia lub w piśmie poinformowano o tym, że określony termin liczony od doręczenia, nie biegnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Jednocześnie należy pamiętać, że powyższe regulacje nie mają wpływu na bieg terminów na złożenie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz lub okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, terminów opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski[iv] oraz terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, terminy te zostały wydłużone do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Czytaj także:

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Epidemia koronawirusa – przedłużenie wiz krajowych a podróżowanie po obszarze Schengen

Pobyt obywateli UE/EOG/Szwajcarii a epidemia koronawirusa

Sytuacja na granicy – aktualne informacje

Zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów


[i] ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875)

[ii] ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.)

[iii] art. 68 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875)

[iv] o których mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)