11 sierpnia 2017

„Chronimy dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców”

Urząd do Spraw Cudzoziemców wdrożył kompleksowy system ochrony przed krzywdzeniem dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej profilaktyki oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom placówek.

Program „Chronimy dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców” wprowadza standardy bezpieczeństwa dzieci, a także edukację personelu, rodziców i dzieci w zakresie profilaktyki przemocy. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla personelu ośrodków dla cudzoziemców oraz opracowano standardy i politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zgodnie z ich założeniami Urząd do Spraw Cudzoziemców m.in. zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą. Program określa również reguły ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka, zasady rekrutacji i zatrudniania oraz procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.

Projekt „Chronimy dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców” realizowany jest we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W jedenastu ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową przebywa obecnie ok. 1,6 tys. osób. Około połowa z nich to dzieci i młodzież. Cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową w Polsce podczas trwania procedury są objęci pomocą socjalną (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz działaniami pre-integracyjnymi (m.in. nauka języka polskiego).