30 maja 2017

Postępowania w sprawach cudzoziemców – konferencja

W Kołobrzegu odbyło się cykliczne spotkanie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z przedstawicielami urzędów wojewódzkich zajmującymi się sprawami obcokrajowców. Podczas trzydniowej konferencji dyskutowano nad merytorycznymi aspektami stosowania przepisów oraz organizacją prowadzenia postępowań.

Pierwszym punktem obrad było omówienie zmian w ustawie o cudzoziemcach oraz nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście praktycznych konsekwencji dla postępowań prowadzonych w sprawach cudzoziemców. Zaprezentowano także aktualne trendy migracyjne w Polsce oraz nowy portal cudzoziemcy.gov.pl. Eksperci UdSC przedstawili aktualne orzecznictwo Naczelnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach cudzoziemców.

Istotnym punktem konferencji była dyskusja nad organizacyjnymi aspektami prowadzenia postępowań dotyczących cudzoziemców, która była kontynuacją konferencji zorganizowanej we Wrocławiu. Od początku tego roku cudzoziemcy złożyli już ok. 75 tys. wniosków o pozwolenia na pobyt – w całym 2016 r. było ich 152 tys.

Podczas spotkania w Kołobrzegu swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cudzoziemcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty poświadczające ich prawo pobytu w kraju. Urząd do Spraw Cudzoziemców jest instancją odwoławczą w tego typu postępowaniach. Aktualne dane dot. imigracji do Polski można znaleźć na stronie migracje.gov.pl.