18 grudnia 2019

Poradnik dla uczelni i studentów – aktualizacja

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował aktualizację podręcznika wyjaśniającego jak zadbać o legalny pobyt cudzoziemca chcącego studiować w Polsce. Materiał uwzględnia ostatnie zmiany w prawie i jest dedykowany pracownikom uczelni, którzy zajmują się rekrutacją oraz obsługą studentów zagranicznych. Może być także przydatny samym cudzoziemcom rozpoczynającym lub kontynuującym studia. Poradnik można pobrać TUTAJ.

Publikacja poświęcona jest aspektom prawnym i praktycznym legalizacji pobytu cudzoziemców z państw trzecich oraz obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Dotyczy osób podejmujących lub kontynuujących studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i doktoranckie, w tym także w formie niestacjonarnej.

Podręcznik podzielony został na cztery główne części dotyczące: zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, zezwoleń na pobyt czasowy w celu pobierania nauki na studiach niestacjonarnych, mobilności wewnątrzunijnej studentów i doktorantów oraz rejestracji pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w celu kształcenia się na studiach. Każdy rozdział zawiera dokładny opis procedury, wymogi jakie należy spełnić, przepisy regulujące dane postępowanie oraz „listę kontrolną” czynności, które należy zrealizować.

Ponadto, w poradniku można znaleźć przydatne źródła informacji, dane kontaktowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wydziałów spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich oraz najważniejsze fragmenty regulacji prawnych. Materiał przedstawia obowiązujący obecnie stan prawny i będzie aktualizowany w przypadku jego zmian.

Podręcznik „Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia się na studiach” powstał w ramach projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Czytaj więcej:

Listy zatwierdzonych uczelni przyjmujących cudzoziemców

Zapraszamy na płatne staże