17 grudnia 2018

Ponad 100 zagranicznych misji ekspertów UdSC

W latach 2016-2018 specjaliści Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbyli ponad 100 zagranicznych misji wsparcia związanych z tzw. kryzysem migracyjnym w Europie. Polscy urzędnicy wyjeżdżali do Grecji, Włoch oraz na Cypr, gdzie pomagali tamtejszym służbom migracyjnym w prowadzeniu spraw azylowych. W sumie eksperci urzędu spędzili za granicą ok. 4,5 tys. dni roboczych. Podczas spotkania z częścią z oddelegowanych pracowników Szef UdSC Rafał Rogala oraz Dyrektor Generalny Arkadiusz Szymański podziękowali za ich dotychczasowe zaangażowanie i profesjonalizm.

Misje pomocowe w krajach dotkniętych dużą presją migracyjną są koordynowane przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum Support Office). Zakres obowiązków realizowanych przez specjalistów Urzędu do Spraw Cudzoziemców był szeroki i różnorodny. Zajmowali się m.in. wstępną rejestracją migrantów, informowaniem o zasadach ubiegania się o ochronę międzynarodową, wsparciem w zakresie prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców, pracą socjalną z małoletnimi bez opieki oraz prowadzeniem postępowań dublińskich. Istotnymi elementami były również szkolenia oraz raporty o sytuacji w krajach pochodzenia cudzoziemców wnioskujących o ochronę międzynarodową.

Celem tej pracy było wzmocnienie potencjału służb migracyjnych wspomnianych państw, a poprzez to zapobieżenie zjawisku nielegalnej migracji lub wykorzystywania procedury uchodźczej przez migrantów ekonomicznych. Działania te są komplementarne z ochroną granic europejskich i łącznie stanowią o funkcjonowaniu systemów migracyjnych. Doświadczenie pracy w centrum kryzysu migracyjnego, w którym sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę i należało natychmiast reagować na sytuacje kryzysowe była także niezwykle cennym doświadczeniem dla pracowników urzędu.

W 2016 r. w zagranicznych misjach wsparcia wzięło udział 40 ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców – 32 w Grecji i 8 we Włoszech. Rok później wyjechało 36 osób – 24 do Włoch, po 6 do Grecji i na Cypr. W tym roku oddelegowanych zostało 23 specjalistów – 16 do Włoch, 6 do Grecji i 1 na Cypr. Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców pracowali za granicą także w latach 2013 – 2015. Pomoc została wówczas udzielona Grecji oraz Bułgarii. Łącznie w latach 2013 – 2018 zagraniczne misje wsparcia odbyło 108 ekspertów UdSC, niektórzy wyjeżdżali kilkukrotnie.

Według danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu maleje liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w krajach Unii Europejskiej. Łącznie w trzech kwartałach br. wnioski w tej sprawie złożyło ok. 462 tys. osób – o 14 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Jest to kontynuacja trendu z ubiegłego roku kiedy zarejestrowano o 44 proc. mniej wniosków niż w 2016 r.