21 lipca 2015

Polska przyjmie uchodźców

Ustalenia: Podczas Rady JHA dniu 20.07.2015 r. ustalono, że Polska przesiedli 900 uchodźców i relokuje 1100.

Podczas tej Rady wszystkie Państwa Członkowskie zadeklarowały przesiedlenie 22 504 uchodźców i relokację 32 256.

Prezydencja LU ma do grudnia 2015 r. wynegocjować z Państwami Członkowskimi relokację pozostałych uchodźców w liczbie 7744.

Plany UE: Rada Europejska przyjęła plan przesiedlenia 20000 uchodźców oraz relokowania z Włoch i Grecji 40000 uchodźców ciągu 2 lat.

Relokacje: transfer uchodźców z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do innego. Jest to wewnątrzunijny proces, w którym jedno z państw członkowskich pomaga innemu państwu członkowskiemu w poradzeniu sobie z presją przyjęcia stosunkowo dużej liczby uchodźców poprzez zgodę na przyjęcie ich określonej liczby. Relokacja jest wyrazem wewnętrznej solidarności Unii Europejskiej poprzez dzielenie się obciążeniami, zwłaszcza wobec tych państw członkowskich, których granica stanowi granicę Unii Europejskiej i do których dociera największa liczba uchodźców.

Zgodnie z Wnioskiem Decyzja Rady wprowadzająca środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji z dnia 27.05.2015 r. „relokacja oznacza przekazanie wnioskodawcy z terytorium państwa członkowskiego, które kryteria określone w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 604/2013 wskazują jako odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium państwa członkowskiego będącego celem relokacji”. „Wnioskodawca” oznacza zaś „obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do którego nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja”.

Przesiedlenia: zgodnie z definicją UNHCR – to wybór/selekcja oraz transfer/transport uchodźców z pierwszego państwa azylu do państwa, które wyraziło zgodę na ich przyjęcie – jako uchodźców – i udzielenie im prawa pobytu na swoim terytorium. Przesiedlenie traktowane jest jako stałe i jedno z trzech podstawowych narzędzi udzielenia międzynarodowej ochrony, ponadto jako wyraz solidarności i dzielenia odpowiedzialności oraz solidarności.

Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 08.06.2015 dotyczącym europejskiego programu przesiedleń „Przesiedlenie oznacza przekazanie poszczególnych wysiedleńców wyraźnie potrzebujących ochrony międzynarodowej, na wniosek Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i w porozumieniu z danym państwem przesiedlenia, z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, w celu ochrony przed odesłaniem, w którym zostaną oni przyjęci i uzyskają prawo do pobytu i wszelkie inne prawa porównywalne do tych, które udziela się osobie objętej ochroną międzynarodową”.