15 kwietnia 2016

Polscy eksperci we Włoszech i Grecji

Od lutego 2016 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców wysłał 11. swoich ekspertów z dziedziny azylowej do Włoch i Grecji w ramach koordynowanej przez Europejski Urząd Wsparcia Azylowego (EASO) akcji wspierania Grecji i Włoch w rozwiązywaniu problemów związanych z kryzysem migracyjnym na południu Europy.

Od ponad 2 miesięcy przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców pracują w hot-spotach (ośrodkach rejestracji) i mobilnych zespołach na terenie Grecji (Moria i Ateny) oraz Włoch (Trapani, Katania, Rzym i Mediolan) wykonując zadania o charakterze socjalnym, logistycznym i administracyjnym.

W Grecji w hot-spocie w Morii zadania pracowników obejmowały pracę socjalną z małoletnimi bez opieki; rozwiązywanie konfliktów między mieszkańcami ośrodka oraz prowadzenie mediacji między zwaśnionymi stronami; prowadzenie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych oraz sportowych; wyjaśnianie zasad panujących w ośrodku nowo przybyłym oraz czuwaniem nad ich przestrzeganiem; pozyskiwanie informacji o rodzinach osób umieszczonych w ośrodku, poszukiwanie ich oraz umożliwienie kontaktu na terenie ośrodka w Morii; pozyskiwanie informacji na temat wieku osób umieszczonych w ośrodku oraz przekazywanie informacji o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących danych osobowych cudzoziemców; obserwowanie małoletnich pod kątem stanu psychicznego oraz organizowanie konsultacji z psychologiem; zamawianie pomocy rzeczowej dla mieszkańców ośrodka (odzieży, sprzętu sportowego, zabawek etc.) oraz żywności; dystrybuowanie pomocy rzeczowej oraz posiłków; asystowanie mieszkańcom ośrodka przy przejściu przez procedurę rejestracji oraz podczas wizyt u lekarza i podejmowanie delegacji odwiedzających ośrodek dla małoletnich bez opieki w Morii.

Mobilny zespół w Atenach wspiera władze greckie w rejestracji kandydatów do relokacji i udzielaniu im informacji.

We Włoszech w hot-spocie w Trapani pracownicy Urzędu uczestniczyli w procedurach identyfikacji cudzoziemców i przeprowadzali z cudzoziemcami sesje informacyjne dotyczące ich praw i obowiązków.

Praca naszych ekspertów w mobilnym zespołach w Rzymie, Katanii i Mediolanie polegała na odwiedzaniu ośrodków, miejsc zakwaterowania oraz nieoficjalnych miejsc spotkań uchodźców/migrantów w celu dotarcia do jak najszerszej grupy osób kwalifikujących się do programu relokacji i udzielenia informacji o zasadach przystąpienia do tego programu.

Wspierający pracę włoskiej komórki procedury dublińskiej eksperci z Polski procedowali nad wnioskami o relokację, udzielali wsparcia operacyjnego włoskim kolegom w redukcji zaległości dot. wniosków dublińskich typu IN (poprzez rejestrację spraw oraz wysyłanie kart daktyloskopijnych/numerów EURODAC do włoskiej policji) oraz w redukcji zaległości dot. wniosków dublińskich typu OUT (poprzez ocenę stanu spraw otrzymanych od włoskich Kwestur, a następnie wydawanie decyzji dot. spraw, w których to czas na wystosowanie wniosków o przejęcie/ponowne przejęcie do innych PCz upłynął); uaktualnili także przewodnik dot. włoskiego systemu IT – DubliNet o informacje dot. procedur relokacji.

Ogółem od 2 lutego 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. pracownicy Urzędu spędzili na pracy w Grecji i Włoszech 300 dni roboczych. Kolejnych 2 pracowników Urzędu przygotowuje się do wyjazdu do sześciotygodniowej pracy w hot-spotach w Grecji.

Wydaje się, że praca polskich ekspertów w Grecji będzie miała szczególne znaczenie zwłaszcza w świetle wykonywania porozumienia o współpracy w celu zahamowania fali migracji między Unią Europejską a Turcją.

Praca ekspertów z Polski w ośrodkach oceniana jest pozytywnie zarówno przez przedstawicieli EASO jak i Włoch oraz Grecji. Niesie ona korzyści nie tylko dla państw wspieranych– uruchomienie hot-spotów i rzetelne wykonywanie przez nich obowiązku identyfikacji wszystkich nielegalnie przybywających na ich terytorium cudzoziemców zmniejsza ryzyko przedostawania się niezidentyfikowanych osób do innych krajów UE – ale pozwala także ekspertom zdobyć cenne doświadczenie w zakresie pracy z cudzoziemcami.