23 maja 2016

Podsumowanie: ochrona międzynarodowa w 2015 roku

Prawie 5 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, nadanych 348 statusów uchodźcy, 167 osób z przyznaną ochroną uzupełniającą i 122 ze zgodą na pobyt tolerowany – to podstawowe dane za 2015 rok w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony w Polsce. Większość spraw została umorzona ze względu na opuszczenie kraju przez osoby składające wnioski.

W 2015 r. złożono w Polsce ponad 4,9 tys. wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy i ochrona uzupełniająca). Wnioski dotyczyły ponad 12 tys. osób, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2014, kiedy to o ochronę ubiegało się ponad 6,6 tys. osób.

Największą grupę osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowili obywatele Federacji Rosyjskiej (pochodzący głównie z Republiki Czeczeńskiej) – prawie 8 tys. osób (około 65 proc. ogółu). Drugą najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy – ponad 2,3 tys. osób (około 19% ogółu). Ponadto, wnioski składali najczęściej obywatele Tadżykistanu – 541 osób, Gruzji – 394, Syrii – 295, Armenii – 195 i Kirgistanu – 147.

W ubiegłym roku status uchodźcy przyznano 348 cudzoziemcom, w tym m.in. 203 Syryjczykom, 24 Irakijczykom, 21 obywatelom Federacji Rosyjskiej, 20 bezpaństwowcom, 15 cudzoziemcom z Egiptu, 14 Białorusinom i 12 osobom pochodzącym z Turkmenistanu. W 2014 roku tę formą ochrony przyznano 262 osobom (o 33 proc. mniej). Ochrona uzupełniająca w 2015 r. została natomiast udzielona 167 osobom, a zgoda na pobyt tolerowany 122 cudzoziemcom

Najwięcej spraw dot. udzielenia ochrony międzynarodowej zostało umorzonych ze względu na opuszczenie Polski przez cudzoziemców składających wnioski – ok. 8,7 tys. osób (na 12 tys. wnioskujących). W przypadku 2,9 tys. osób wydano decyzje negatywne.

Cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o ochronę międzynarodową przysługuje pomoc socjalna. Obejmuje ona m.in. możliwość pobytu w ośrodku dla cudzoziemców, pomoc prawną, edukację dla dzieci, naukę języka polskiego oraz opiekę medyczną. Urząd do Spraw Cudzoziemców współpracuje również z organizacjami pożytku publicznego głównie w zakresie poradnictwa prawnego oraz działań o charakterze preintegracyjnym. Większość realizowanych projektów ma na celu animację wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Niektóre działania kierowane są również do dorosłych cudzoziemców i obejmują naukę języka polskiego oraz aktywizację zawodową, poradnictwo, pomoc psychologiczną, a także wsparcie materialne.

Zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz zasady i zakres udzielanej pomocy socjalnej i opieki medycznej reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen raport można pobrać TUTAJ