2015

Lp. Petycja Data złożenia Przebieg postępowania
(informacje)
Przewidywany termin
załatwienia petycji
Sposób
załatwienia petycji
1. Petycja – 12.10.2015 r. 12.10.2015 15.10.2015 roku – prośba o udzielenie informacji
niezbędnych do rozpatrzenia petycji;
21.10.2015 roku – wpływ pisma Departamentu
Pomocy Socjalnej UdSC.
12.01.2016 29.10.2015 – petycja została rozpatrzona;
udzielono odpowiedzi na zawarte w petycji pytania.
2. PETYCJA – 30.10.2015 r. 30.10.2015 13.11.2015 roku – wpływ opinii z Biura Prawnego UdSC;
16.11.2015 roku – wezwanie składającego opinię do
uzupełnienia braków formalnych.
30.01.2016 10.12.2015 roku – petycja została pozostawiona
bez rozpatrzenia.
3. Petycja – 16.11.2015 r. 16.11.2015 16.02.2016 18.11.2015 roku – petycja została pozostawiona
bez rozpatrzenia (uzasadnienie).