2020

W 2020 r. do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wpłynęły 2 petycje.

Pierwsza dotyczyła zniesienia opłat skarbowych za wydanie zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej oraz za przedłużanie wiz dla ob. Republiki Białoruś.

Petycję pozostawiono bez rozpoznania ponieważ wnoszący nie uzupełnili braków formalnych.

Druga petycja dotyczyła zmiany przepisów dotyczących wydawania cudzoziemcom wiz z prawem do pracy.

Petycja została uznana za nieuzasadnioną.