2018

W 2018 r. w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców złożono 1 petycję, która dotyczyła przyznania azylu wymienionej w niej cudzoziemce.

Wnoszącego poinformowano obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.