Petycje

Podstawa prawna Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) Co może być przedmiotem petycji Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. W sprawach innych niż wyżej wymienione Należy kontaktować się poprzez użycie właściwych formularzy udostępnionych na stronach naszego serwisu lub za pomocą ogólnego formularza kontaktowego.