22 maja 2015

Pamięci płk Zbigniewa Skoczylasa

7 maja 2015 r. zmarł płk Zbigniew Skoczylas, jeden z najważniejszych twórców współczesnego systemu migracyjnego w Polsce.

W 1990 r., gdy działalność zakończył Międzyresortowy Zespół do Spraw Uchodźców z Zagranicy, stanowiący pierwszą instytucjonalną reakcję rządu na nowe zjawiska imigracyjne, zdecydowano o utworzeniu trwałej struktury, wyspecjalizowanej w sprawach imigracji, w ramach ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Powołano stanowisko Pełnomocnika Ministra do Spraw Uchodźców, powierzając je osobie, która z uwagi na swój charakter, siłę woli i konsekwencję w działaniu gwarantowała wysokie prawdopodobieństwo powodzenia całego przedsięwzięcia – Panu płk Skoczylasowi.
Alpinista, komandos, wolontariusz u Matki Teresy w Kalkucie, działacz „Solidarności”, był człowiekiem szczególnie predestynowanym do podejmowania wyzwań trudnych, do rozwiązywania problemów przed którymi stawano po raz pierwszy.

Utworzył Biuro Pełnomocnika do Spraw Uchodźców, z którego następnie ewoluowały inne struktury Ministerstwa, wyspecjalizowane w sprawach migracji, aż po dzisiejszy Urząd do Spraw Cudzoziemców i Departament Polityki Migracyjnej. To w Biurze Pełnomocnika zdecydowano o podjęciu starań dla przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej z 1951 r. i Protokółu Nowojorskiego z 1967 r., o podjęciu współpracy z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji, o przygotowaniu do utworzenia Centralnego Ośrodka Recepcyjnego dla Uchodźców w Dębaku, to w Biurze opracowano pierwszy program integracji uchodźców i podjęto prace studyjne nad zagadnieniem masowego napływu imigracyjnego ze Wschodu.

Odchodząc z pracy w MSW płk Skoczylas pozostawił trwałą, zdolną do elastycznego reagowania strukturę organizacyjną , dysponującą jasno wyznaczonymi celami na przyszłość. W pewnym sensie możemy czuć się spadkobiercami i kontynuatorami Jego dorobku.

W latach 2008-2009 płk Skoczylas nominowany był przez UNHCR do Nagrody Nansena. W 2008 r. otrzymał specjalne wyróżnienie Biura UNHCR w Polsce.