1 czerwca 2018

Opieka przedszkolna w ośrodkach dla cudzoziemców

Dzieci ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich, do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Ponadto, we wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce prowadzone są zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W Polsce funkcjonuje obecnie 11 ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, z których 4 są ośrodkami własnymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

Biała Podlaska: zajęcia prowadzone są przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie przez 5 dni w tygodniu po 7 godzin. Planowane jest powiększenie sali zajęciowej zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia punktów przedszkolnych wraz z adaptacją pomieszczeń i utworzeniem szatni.

Czerwony Bór: zajęcia prowadzone są w formie punktu przedszkolnego przez Fundację Dialog we współpracy z wolontariatem międzynarodowym „Młodzież w działaniu” przez 5 dni w tygodniu po 5 godzin.

Linin i Dębak: zajęcia dydaktyczne i edukacyjno-adaptacyjne prowadzone są przez osoby świadczące usługi opieki nad dziećmi (na podstawie umów zawartych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców). Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin (w Lininie) i po 5 godzin (w Dębaku). Ponadto, w ośrodku w Lininie wsparcia w prowadzeniu zajęć udziela Fundacja Refugee.pl.

W ośrodkach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, z którymi zostały zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemców: zajęcia prowadzone są przez 5 dni w tygodniu po 5 godzin. Zgodnie z umową administrator ośrodka zapewnia:

– osobę do opieki nad dziećmi (posiadającą wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, minimum 1 rok doświadczenia w pracy z dziećmi);

– pomieszczenie przeznaczone na salę zabaw, które jest do tego przystosowane pod względem wystroju, wyposażenia, bezpieczeństwa oraz zaopatrzone w gry, zabawki i materiały dydaktyczne.

Ponadto, w ramach projektu współfinansowanego ze środków FAMI w ośrodkach własnych UdSC planowane jest prowadzenie zajęć edukacyjno-adaptacyjnych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki dla dzieci w wieku 3-6 lat. Celem działania jest zaangażowanie dzieci przy wspólnych aktywnościach i zabawach, wzmacnianie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa oraz rozwój dydaktyczny, który będzie przygotowaniem do rozpoczęcia nauki w szkole.