20 lipca 2021

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2021 r.

Prawie 1,7 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski uchodźcze w I połowie tego roku. Najliczniej o udzielenie ochrony międzynarodowej ubiegali się obywatele Białorusi. Z pomocy socjalnej dla osób w trakcie procedury uchodźczej korzysta 3,8 tys. obcokrajowców.

Liczba wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w I półroczu była o ok. 27 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Najwięcej wniosków uchodźczych złożyli obywatele: Białorusi – 667 osób, Rosji – 465 os., Afganistanu – 140 os., Ukrainy – 112 os. oraz Turcji – 50 os.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej (w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony.

W I połowie tego roku decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej otrzymało 391 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele: Białorusi – 282 osoby (uznawalność 100 proc.), Rosji – 48 osób (uznawalność 12 proc.) oraz Turcji – 25 osób (uznawalność 89 proc.). Łączna średnia uznawalność dla wszystkich zakończonych postępowań wyniosła 39 proc. Wszystkie decyzje merytoryczne wydane od sierpnia 2020 r. wobec Białorusinów były pozytywne.

Decyzje negatywne otrzymało 616 osób – w większości obywatele Rosji (289 osób) i Ukrainy (140 osób). Nieco ponad 370 postępowań zakończyło się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli Afganistanu (139 osób) i Rosji (70 osób). Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec np. opuścił Polskę przed wydaniem decyzji lub nie stawił się na tzw. wywiad statusowy.

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

W połowie roku z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzystało 3,8 tys. osób – głównie obywatele: Rosji (39 proc.), Białorusi (26 proc.) i Ukrainy (13 proc.). W ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową przebywało nieco ponad 700 osób.

Czytaj także:

Baza pytań i odpowiedzi dla obywateli Białorusi

Zasady bezpośredniej obsługi klientów

Epidemia koronawirusa – przekraczanie granicy

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców